Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

 1. Sklep internetowy Pandababyboo,  dostępny pod adresem internetowym https://pandababyboo.com, prowadzony jest przez Regal Sp. z o.o.,  prowadzącą działalność pod Regal Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego w Krakowie, NIP 9452231441, REGON 384733908.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Oświadczasz, że masz: (i) co najmniej 18 lat; oraz (ii) pełnoletni do zawarcia wiążącej umowy zgodnie z prawem państwa, w którym mieszkasz. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki.
 4. Kupujący (Klient) zobowiązany jest do:
  1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
   b) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   c) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;
   d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
   e) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien dokonać Rejestracji i podać Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta Klienta. Login i Hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowym w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 9. Umowy Sprzedaży zawierane są na mocy prawa polskiego i w języku polskim.

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Regal Sp.z o.o., prowadząca działalność pod Regal Sp. z o.o., NIP9452231441. Sprzedawca jest właścicielem Sklepu Internetowego.
 3. Klient (Kupujący)- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu i dokonuje u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://pandababyboo.com.
 6. Umowa sprzedaży - umowa zawarta z Klientem na odległość, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości towarów.
 13. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi. Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy tj. czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 16. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 17. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Kontakt ze Sklepem

 1. Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
  a) mailowo, adres poczty elektronicznej sales@pandababyboo.com
  b) korespondencyjnie, adres do doręczeń ul. Długa 45/2a, 31-147 Krakow, Polska.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Rejestracja dokonywana jest przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza, który udostępniany jest w Sklepie Internetowym w zakładce składania zamówienia. Klient wypełniając formularz stosuje się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania. Klient jest obowiązany do podania swoich prawdziwych danych, w szczególności danych oznaczonych jako obowiązkowe a następnie aktywuje przycisk „Register”. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysłanego na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Kontakt ze Sklepem.
 5. Klient nie jest zobowiązany do przeprowadzania procedury Rejestracji celem dokonania Zamówienia.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 8. Jak wykorzystujemy Twoje informacje? Pandababyboo wykorzystuje przede wszystkim informacje, które nam przekazujesz, do realizacji Twoich zamówień i odpowiadania na Twoje zapytania. Możemy również wykorzystywać Twoje dane do wysyłania Ci specjalnych promocji i informacji o innych produktach, które mogą Ci się spodobać, do przypominania o niezrealizowanych zamówieniach i wysyłania Ci naszego biuletynu, jeśli zdecydujesz się go otrzymywać. Masz możliwość łatwego zażądania zaprzestania otrzymywania promocji, ofert i naszego newslettera.

Składania Zamówienia

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  b) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  d) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

Płatności

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.  Płatności można dokonać za pośrednictwem Blue Media S.A, usługi PayPal, Stripe lub przelewem bankowym, płatność przy odbiorze.
Konto bankowe:
Regal Sp. z o. o.
IBAN: PL 76 1090 1665 0000 0001 4367 6604
KOD SWIFT: WBKPPLPPWaluta: EURO (€) / Złoty (PLN)
Do wartości towaru należy doliczyć koszt przesyłki ustalony przez Sprzedającego. Wszystkie kraje Unii Europejskiej są wysyłane na zasadzie DDP (Delivery Duty Paid), co oznacza, że podatki i cła są wliczone w cenę końcową. Wszystkie zamówienia międzynarodowe mogą podlegać opóźnieniom wynikającym z procedur celnych i podlegać dodatkowym kosztom z tytułu podatków importowych w Twoim kraju. Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym urzędem celnym.
  1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
   1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   2. Płatność za pobraniem.
   3. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
    • Płatności Shopify
   4. Karty płatnicze:
   • * Visa
   • * Visa Electron
   • * Mastercard
   • * MasterCard Electronic
   • * Maestro”
  2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shopify, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  3. W Przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shopify, podmiotem śwadczącym obsługe płatności online jest PayPal albo Stripe.
  4. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
  5. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 
 

Wykonanie umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
   a) płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, z zastrzeżeniem pkt 6, termin  liczony jest od chwili zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
   a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne - od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
   b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
   c) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  7. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
  8. Dostawa Towarów odbywa się na całym świecie.
  9. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  10. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi na wskazany przez niego adres.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego edytowalny wzór znajduje się zakładce „Reklamacje i zwroty”, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. b)W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Towar na adres: ul.Siewna 30B lok.10,    31-231, Kraków, nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 30 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.  Jeżeli Towar ma wadę, Klient może: 
 4. a) Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych trudności dla Klienta wymieni Towar na towar wolny od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w sytuacji gdy Sprzedawca dokonał wymiany lub naprawy Towaru lub gdy Sprzedawca nie dopełnił obowiązku wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.  b) Żądać wymiany Towaru na wolny od wad bądź usunięcia wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, chyba że doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności, w tym datę, jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul.Siewna 39B lok. 10., 31-231 Krakow, Polska.
 9. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).
 10. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie. Jeśli towar posiada kartę gwarancyjną to Sprzedawca dołączy tę kartę do sprzedanego Towaru.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej , z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej , z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy.
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Produkty

 1. Modyfikacje usług i cen. Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.
 2. Informacje o produkcie. Produkty Pandababyboo prezentowane w Witrynie są dostępne w wybranych sklepach w Europie oraz na wybranych rynkach poza Europą. W niektórych przypadkach towary wystawiane do sprzedaży w Witrynie mogą nie być dostępne we wszystkich sklepach.
 3. Ochrona produktu. Żadne prawa do jakiegokolwiek aspektu projektowego jakichkolwiek Produktów ani do nich włączonych nie zostaną przekazane użytkownikowi, z wyjątkiem praw jako integralnej części samych Produktów. Zgadzasz się, że nie będziesz kopiować, reprodukować ani powodować kopiowania lub powielania, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych Produktów (w tym tkanin i materiałów używanych w związku z Produktami); budowa lub wytwarzanie Produktów; opakowanie Produktów; lub drukować projekty zawarte w Produktach.
 4. Ograniczenia określone w tym postanowieniu mają zastosowanie niezależnie od tego, czy takie Produkty, opakowania i / lub projekty nadruków są chronione lub mogą być chronione prawem autorskim, prawem patentowym lub prawem znaków towarowych.
 5. W przypadku Produktów lub ich części, które nie są chronione prawem (np. Prawa autorskie, patent lub znak towarowy), takie ograniczenia będą obowiązywać przez trzy lata od ostatniego korzystania z Witryny. 
 6. Znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów i logo stron trzecich zawarte w tej witrynie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
 7. Pandababyboo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne opisy Produktów wyświetlanych w Witrynie. pandababyboo nie gwarantuje jednak, że opisy są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów. Jeśli produkt oferowany w Witrynie nie jest zgodny z opisem, jedynym środkiem zaradczym jest zwrot produktu w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu powiększonej o podatek i powiązane koszty dostawy.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie będzie się znajdować na stronie internetowej sklepu.
 2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Udostępniają nam internetową platformę handlu elektronicznego, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały, w tym obrazy, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, klipy wideo oraz pisemne i inne materiały, które pojawiają się jako część Witryny (łącznie zwane „Treścią”), są objęte prawami autorskimi, znakami towarowymi, szatą graficzną i / lub inne własności intelektualne będące własnością pandababyboo, kontrolowane lub licencjonowane przez pandababyboo. Witryna jako całość jest chroniona prawem autorskim i wzorem handlowym, a wszystkie światowe prawa, tytuły i udziały w tej Witrynie są własnością lub są licencjonowane przez pandababyboo. Wszystkie inne znaki towarowe pandababyboo pojawiające się na tej stronie są znakami towarowymi pandababyboo lub jej licencjodawców. Treść Witryny i Witryna jako całość przeznaczona jest wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego (innego niż zakup towarów w Witrynie) użytku przez użytkowników Witryny. Możesz pobierać lub kopiować Treść i inne materiały do ​​pobrania wyświetlane w Witrynie wyłącznie do użytku osobistego. W wyniku takiego pobierania lub kopiowania nie uzyskujesz żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek pobranych materiałach lub oprogramowaniu. Użytkownik nie może reprodukować (z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej), publikować, przesyłać, rozpowszechniać, wyświetlać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać ani uczestniczyć w jakiejkolwiek sprzedaży lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, jakiejkolwiek Treści , Witryna lub jakiekolwiek powiązane oprogramowanie.


W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt pod adresem: sales@pandababyboo.com.

©2019 Regal Sp.z o.o.. All Rights Reserved